Házirend

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ

HÁZIRENDJE

 

Üzemeltető:

Christine Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
H-2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid utca 15.
képviseli: dr. Havasi Tamásné ügyvezető
adószám: 14675632-2-11
cégjegyzékszám:  11-09-015074
bankszámla szám: OTP 11740054-20104333-00000000
aikidoesztergom.hu


Házirendünket annak érdekében készítettük és hozzuk nyilvánosságra, hogy biztosítsuk az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ működésének magas színvonalát, a vendégeink kiszolgálásának magunkra kötelező elvárásait és a vendégeinktől elvárt együttműködési szabályok betartását.
 A házirend kötelezően érvényes minden vendégre, aki az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ aikido edzésein kívüli valamilyen órát / edzést látogat. Az aikido edzéseket látogató vendégekre az Aikido Tada Ima Dojo külön Dojoszabályzata vonatkozik.

 

Általános szabályok

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területén folytatott tevékenységre, az ott tanúsított magatartásra a mindenkor hatályban levő jogszabályok  valamint a jelen Házirendben foglaltak irányadók. A Házirend honlapunkon és Központunk recepcióján elérhetők.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területén TILOS:
  • a dohányzás és alkoholfogyasztás

Az ennek a tilalomnak megszegéséért járó következményeket az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ elhárítja, azokért a szabályok megszegői a hatályos jogszabályok szerint tartoznak felelősséggel. A Központ belső tereiben  valamint a főbejárat 5 méteres körzetében a dohányzás és az alkoholfogyasztás tilos.

  • minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat alapos indok nélkül, indokolatlanul zavaró tevékenység,
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, terjesztése vagy ezekkel bármilyen módon történő visszaélés,
  • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, allergén anyagok bevitele)

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központban bármilyen hang- és képfelvétel csak az Üzemeltető engedélyével készülhet.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területére állatot nem lehet bevinni.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területén minden vendég köteles a rendet és a tisztaságot megtartani. A Központnak az előtéren kívüli helyiségeiben csak váltó papucsban vagy mezítláb, a dojoban (gyakorló teremben) pedig csak mezítláb szabad tartózkodni, oda utcai cipővel nem szabad belépni!

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetőek igénybe. Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ az egyes foglalkozások idejére, ill. a kezdési időpontját megelőző 10 perce, és a befejezését követő 10 percig tart nyitva.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ zárásának időpontjáig a vendégek kötelesek a Központ területét elhagyni.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központban gyermekfelügyelet nincsen. Gyermekek az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központban csak a szülők felelősségére és kockázatára tartózkodhatnak. 14 éven aluli gyermek a foglalkozásokon csak a Stúdió vezetőjének külön engedélyével vehet részt.

Adatnyilvántartás, Regisztráció

Üzemeltető az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ szolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását a Központ munkatársai ellenőrzik. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatások igénybevételét. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni, ill. kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezményre feljogosító igazolvány felmutatását kérni.

Üzemeltető köteles a vendégek személyes adatait a mindenkor hatályos adatkezelési szabályok szerint őrizni. A vendégek adatait Üzemeltető a vendég előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatja ki és nem használhatja fel.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ szolgáltatásait csak a honlapon illetve a Központban levő recepción közzétett árlista alapján váltott jeggyel vagy bérlettel lehet igénybe venni, melyeket belépéskor előre kell megfizetni vagy érvényesíteni. A jegyek és a bérletek árának megfizetése készpénzben lehetséges.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A megváltott bérletek érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség!

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Bármilyen egészségi probléma esetén javasolt orvosi konzultáció a foglalkozások igénybevétele előtt. Amennyiben a foglalkozást vezető oktató azt tapasztalja, hogy a vendég magatartása, viselkedése, egészségi állapota a vendégre magára vagy más vendégekre sérülésveszélyt, egészségkárosodás veszélyét hordozza, az oktató a vendéget felszólíthatja a tevékenység abbahagyására vagy a foglalkozásról történő távozásra. Amennyiben a vendég, egészségi állapota különös elbánást igényel (gyógyszerérzékenység, allergia, vérzékenység, stb.) köteles azt adatlapján jelezni és a foglalkozások előtt az oktatóval is közölni.

Részvétel az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ foglalkozásain

A foglalkozásokon nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

A gyakorlóterembe csak megfelelő, tiszta sportöltözetben, cipő nélkül, mezítláb lehet belépni és edzeni. Az oktatóknak jogukban áll felhívni a vendég figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

A termekbe csak zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és étel bevitele szigorúan tilos.

A foglalkozásokon a mobiltelefonok használatát kérjük mellőzni! Kérjük, hogy a mobiltelefonokat halkítsák le vagy kapcsolják ki!

A foglalkozásokon kerülendő az erős illatú kozmetikum használata!

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ foglalkozásain gyermekek szülői felügyelettel 14 éves kortól, szülői felügyelet nélkül 16 éves kortól vehetnek részt. Kiskorúak részvétele a foglalkozásokon csak abban az esetben lehetséges, ha a szülő írásos hozzájárulását adja ahhoz. 14 év alatti gyermekek a foglalkozásokon csak az oktató engedélyével vehetnek részt.

Kiskorúak házirendet sértő viselkedése vagy károkozása esetén a szülő felelős és felelősségre vonható, valamint a szülő kötelessége a gyermeke által okozott kárt megtéríteni.

Elveszett és talált tárgyak

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ nem vállal felelősséget a vendégek által a Központ területén őrizetlenül hagyott értékekért.

A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles, dokumentálás mellett, leadni. A talált tárgyakat 30 napig őrizzük.

Felelősségvállalás

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, melyek a Házirend szabályainak megszegéséből, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Amennyiben az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területén a vendég a jelen Házirendben foglaltakat vagy az általánosan elfogadott magatartási szabályokat megszegi, úgy az Üzemeltető jogosult őt figyelmeztetni, ennek eredménytelensége esetén pedig távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó súlyos esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a vendégek egészségi állapotában, testi épségében keletkező károsodásokért.

Egyebek

Amennyiben az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon történő megjelenésével összefüggésben Üzemeltető Christine Consulting Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, amennyiben a felvétel készítéséről az Üzemeltető előzetesen tájékoztatást adott.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ területén kereskedelmi és/vagy propaganda tevékenységet folytatni, reklámanyagot elhelyezni kizárólag az Üzemeltetővel kötött megállapodás alapján lehet. Az engedély nélkül elhelyezett reklámanyagokat Üzemeltető eltávolíthatja, anélkül, hogy azok őrzéséről gondoskodnia kellene. Amennyiben valaki a fenti tevékenységet felszólítás ellenére sem hagyja abba, a tagok soraiból kizárható.

A Házirendet az Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ Házirendje mindenki számára elérhető az Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ honlapján és a recepción.

Esztergom, 2016. január 30.

Aikido Tada Ima Dojo és Rekreációs Központ
Christine Consulting Kft.

Aikido japán önvédelmi harcművészeti oktatás Esztergom Szentgyörgymezőn